externe Links

Links zu externen Webseiten:

DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde): https://dgm.de
DGK (Deutsche Gesellschaft für Kristallographie): https://dgk-home.de/
ECA (European Crystallographic Association): https://ecanews.org/
IUCr (International Union of Crystallography): https://www.iucr.org/