Carbon Discovery Trail

Deutsche Version:Deutschlandflagge
Carbon Discovery Trail – Wissensreise "Kohlenstoff"

Was haben dein Smartphone, dein T-Shirt und dein Bleistift gemeinsam? Sie enthalten Kohlenstoff! Auf unserem Lehrpfad erfährst du mehr über dieses einzigartige Element und seinen Einfluss auf unser Leben, unseren Wohlstand und die Umwelt.

Carbon Discovery Trail – Wissensreise Kohlenstoff

Kohlenstoff bedeutet Vielfalt. Als Diamant ist er der härteste natürliche Stoff und farblos. Als Graphit hingegen ist er weich und schwarz. In Verbindung mit anderen Elementen, vor allem mit Wasserstoff, wird die Bandbreite an verschiedenen Eigenschaften noch größer.

Etwa 90% aller bekannten chemischen Verbindungen sind Kohlenstoffverbindungen. Alle Lebewesen bestehen aus organischen Kohlenstoffverbindungen. Kunststoffe und Kraftstoffe sind Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Als Lieferant für Energie und Wärme ist Kohlenstoff Entwicklungstreiber. Das Element bildet damit eine wichtige Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft und ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken.

Die industrielle Nutzung von Kohlenstoff hat aber auch eine dunkle Seite. Der anthropogene Ausstoß der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2)  und Methan (CH4) beschleunigt den Klimawandel. Die natürlichen Ressourcen werden knapp. Kunststoffe vermüllen unsere Umwelt. Deswegen müssen wir die zukünftige Nutzung von Kohlenstoff neu überdenken.

Auf den interaktiven Infoboards unserer Wissensreise erfahrt ihr unter anderem wie man CO2-Emissionen reduziert, „grüne“ Kraftstoffe herstellt und aus Abfall neue Produkte gewinnt. Danach könnt ihr euch bei einem Rundgang über unser Institutsgelände die Großversuchsanlagen anschauen, in denen die neuen Technologien erforscht werden.


Es gibt 3 Wege, um sich auf die Wissensreise zu begeben:
1. Kommt einfach vorbei!
Alle Infos in Kürze:
Wo? Fuchsmühlenweg 9 (Reiche Zeche) 09599 Freiberg
Wann? Öffnungszeiten: Täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr
Was kostet es? Der Eintritt ist frei.
2. Vereinbart eine individuelle Führung (siehe Kontakt rechts)!
3. Schaut euch die Inhalte des Infoboards hier digital an!

Česká verze:Czech flag.
Carbon Discovery Trail – Poznávací cesta “Uhlík”

Co mají společného tvůj mobilní telefon, tvé tričko a tvá tužka? Obsahují uhlík! Na naší vzdělávací stezce se dozvíš více o tomto jedinečném prvku a jeho vlivu na náš život, náš blahobyt a naše životní prostředí.

Carbon Discovery Trail – Poznávací cesta “Uhlík”

Uhlík znamená rozmanitost. Jako diamant je nejtvrdší přírodní látkou a je bezbarvý. Jako grafit je naopak měkký a černý. Ve spojení s jinými prvky, především vodíkem, je škála jeho nejrůznějších vlastností ještě větší.
Přibližně 90 % všech známých chemických sloučenin jsou sloučeniny uhlíku. Všichni živí tvorové se skládají z organických sloučenin uhlíku. Umělé hmoty a pohonné látky jsou sloučeniny uhlíku a vodíku. Jako nositel energie a tepla je uhlík motorem vývoje. Tento prvek tvoří důležitý pilíř našeho hospodářství a společnosti a náš každodenní život si bez něj představit nelze.
Průmyslové využití uhlíku má však i svou stinnou stránku. Antropogenní emise oxidu uhličitého (CO2) a methanu (CH4) urychlují klimatické změny. Přírodní zdroje docházejí. Umělé hmoty zamořují naše životní prostředí. Proto musíme na budoucí využívání uhlíku začít nahlížet novým způsobem.
Z interaktivních informačních tabulí na naší poznávací cestě se mimo jiné dozvíte, jak lze snížit emise CO2, jak se vyrábí „zelené“ pohonné hmoty nebo jak se používá odpad k výrobě nových produktů. Poté si můžete při procházce po areálu našeho institutu prohlédnout velká zařízení na výzkum a testování nových technologií.


English version:British flag.
Carbon Discovery Trail

What do your smartphone, your T-shirt and your pencil have in common? They all contain carbon! Come join us on our discovery trail to learn more about how this unique element affects our lives, our prosperity, and the environment.

Carbon Discovery Trail

Carbon is astoundingly diverse. As a diamond it is the hardest natural material, while being colorless and translucent. As graphite on the other hand, carbon appears black and soft. And when it is combined with other elements, especially with hydrogen, the range of different properties grows even larger.

About 90% of all known chemical compounds contain carbon. All living organisms consist of organic carbon compounds. Plastics and fuels are compounds made of carbon and hydrogen. As a source of energy and heat, carbon is a valuable driver of development. Consequently, the element carbon is an irreplaceable pillar of our economy, society, and everyday lives.

Unfortunately, the industrial use of carbon also has a dark side. Human-caused emissions of greenhouse gases carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) major players in the acceleration of climate change. Natural resources are becoming scarce. Plastics pollute our environment. And for these reasons we need to rethink the future use of carbon.

From the interactive info boards of our Carbon Discovery Trail you can learn ways to reduce CO2 emissions, produce “green” fuel, obtain new products from waste, and much more. Afterwards you can visit the large-scale test facilities used to research new technologies by taking a tour around our institute’s premises.


There are 3 ways to visit the trail:
1. Just come by!
Quick information:
Where? Fuchsmühlenweg 9 (Reiche Zeche) 09599 Freiberg
When? Opening hours: Everyday from 08:00 to 20:00
Are there admission fees? No, it's free..
2. Arrange a guided tour (see contacts on the right side)!
3. Check out our digital tour here!

Logoband EU und Projekt